Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy psychomedic.edu.pl

§ 1 Informacje wstępne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.psychomedic.edu.pl (dalej: Platforma)

1.2 Korzystając z Platformy www.psychomedic.edu.pl akceptujesz zasady Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: https://www.psychomedic.edu.pl/terms oraz polityki prywatności (https://www.psychomedic.edu.pl/privacy).

1.3 Właścicielem platformy psychomedic.edu.pl jest: Michał Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno – Psychiatryczna z siedzibą w Warszawie (02-786) ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U2, posiadający nr NIP: 6222433116, REGON: 141712292, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na rzecz osób fizycznych. adres e-mail [email protected] (dalej: Usługodawca)

1.4 Użytkownikiem jest każda osoba, odwiedzająca Platformę lub korzystająca z usług Platformy.

1.5. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy w postaci treści cyfrowych (dalej Szkolenie).

1.6. Warunkiem zakupu Szkolenia i uzyskania dostępu do zawartości Platformy www.psychomedic.edu.pl jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

1.7. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:

  • dostęp do internetu;
  • standardowy system operacyjny;
  • standardowa przeglądarka internetowa;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

1.8. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto, uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1 Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy usługi płatne.

2.2. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość skorzystania z dostępu do wybranego szkolenia on-line w formie pliku wideo. W skład danego szkolenia wchodzi:

  • możliwość wielokrotnego oglądania wykupionego kursu/szkolenia w terminie 90 dni;
  • korzystanie z supportu: [email protected]

2.3. Materiał nie może w żadnej formie być pobrany na dysk twardy komputera, a jedynie odtworzony za pomocą playera zamieszczonego na Platformie.

2.4. Cena za Usługę jest podana przy każdym Szkoleniu

2.5. Samo przeglądanie Platformy jest nieodpłatne. Uzyskanie dostępu do treści Szkoleń jest odpłatne.

§ 3 Zakup dostępu do Szkolenia

3.1. Zakup szkolenia jest możliwy 24 godziny na dobę. Ze względu na personalizowany charakter Platformy, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

3.2. Zakup dostępu do Szkolenia odbywa się poprzez wybranie konkretnego Szkolenia (poprzez kliknięcie w Szkolenie). Po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ DOSTĘP". Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza funkcjonującego w obrębie Platformy, gdzie Użytkownik musi założyć konto, w którym podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

3.3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie "KUP TERAZ" Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę obsługiwaną przez zewnętrznego operatora płatności, celem dokonania płatności za Szkolenie.

3.4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi zgodnie z opisem Usługi na platformie oraz postanowieniami Regulaminu.

3.5. Dostęp do zakupionych Szkoleń aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

3.6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Platformy, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.

§ 4. Zakup Subskrypcji

4.1. Zakup Subskrypcji Szkoleń odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności Platformy lub drogą mailową.

4.2. W ramach Subskrypcji Szkoleń Użytkownik otrzymuje, na zasadach określonych poniżej, dostęp do wszystkich Szkoleń online prowadzonych w języku polskim, a także związanych z nimi materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

4.3. W ramach Subskrypcji szkoleń Użytkownik otrzymuje możliwość uczestnictwa w Szkoleniach "na żywo" a także nieograniczony dostęp do nagrań ze szkoleń w trakcie trwania subskrypcji. Szkolenia dostępne są na koncie Użytkownika tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja. Anulując subskrypcję, Użytkownik traci dostęp do całej bazy szkoleń. Użytkownik może wygenerować certyfikat, klikając "oznacz materiał jako ukończony" zarówno przy części z nagraniem, jak i prezentacji Jeśli pojawi się informacja "100% ukończonego kursu" to oznacza, że certyfikat w ciągu kilku minut zostanie przesłany mailowo.

4.4. Okres trwania: Zakup Subskrypcji Szkoleń odbywa się w cyklach miesięcznych. Okres trwania subskrypcji rozpoczyna się w dniu zaksięgowania płatności za Subskrypcję. Użytkownik platformy może w każdej chwili zrezygnować z dalszej Subskrypcji poprzez swoje konto dla platformie psychomedic.edu.pl w zakładce "Nazwa użytkownika" -> "Subskrypcja". Subskrypcja odnawia się w cyklach miesięcznych jeżeli użytkownik chce zrezygnować z kolejnego miesiąca Subskrypcji wystarczy, że wyłączy Subskrypcję przed upłynięciem kolejnego okresu rozliczeniowego, który jest wskazany w jego koncie po zalogowaniu w zakładce "Nazwa użytkownika" -> "Subskrypcja".

4.5 Subskrypcję szkoleń można wykupić również płacąc za rok z góry bez podpinania karty kredytowej. W takim przypadku płatność jest jednorazowa, dostępna pod dedykowanym linkiem zamieszczonym na stronie z ofertą subskrypcji.

4.6. Szkolenia które zaplanowane są w czasie rzeczywistym odbywają się za pośrednictwem dedykowanej platformy "Clickmeeting".

4.7. Korzystając z Subskrypcji Szkoleń Użytkownik dokonuje każdorazowo Zgłoszenia na wybrane przez siebie Szkolenia, w których chce uczestniczyć "na żywo". Usługodawca prześle Użytkownikowi link dostępu do szkolenia w dniu poprzedzającym szkolenie.

4.8. Użytkownik dokonuje zapisu bezpośrednio przez link dedykowany dla każdego szkolenia zamieszczony na stronie nadchodzących szkoleń lub drogą mailową: [email protected]

4.9. Niedopuszczalne jest udostępnianie dostępu do Szkoleń online oraz pozostałych elementów oferty osobom trzecim.

4.10. Usługodawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Użytkowników z aktywną Subskrypcją o nadchodzących szkoleniach na żywo i możliwości zapisu.

4.11. Opłata za Subskrypcję nie obejmuje dostępu do biblioteki dotychczasowych szkoleń zorganizowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych na platformie dialoteka.pl (za wyjątkiem wykupienia rocznego dostępu z góry).

4.11. Opłata za Subskrypcję nie obejmuje Certyfikatu ukończenia Szkolenia w wersji papierowej ani innych towarów lub usług, których dotyczyć może Umowa dodatkowa.

§ 5. Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika

5.1. Po zawarciu umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do: a) 30-dniowego dostępu do Szkolenia, które wykupił; b) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu;

5.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu

5.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Szkoleniach na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5.5. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania materiałów wideo. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą materiałów, do których Usługodawca posiada prawa autorskie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

5.6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich.

§ 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

6.1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - np. kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

6.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, np. gdy Uzytkowanik: a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem; b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

6.5. Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6.6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

6.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 7. Rozwiązanie umowy

7.1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:

  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu

7.2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.

7.3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie na adres [email protected] z adresu e-mail powiązanego z kontem.

§ 8 Zmiany regulaminu

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://www.psychomedic.edu.pl/terms lub e-mailem. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

§ 9 Ochrona praw autorskich

9.1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Szkoleń są objęte ochroną prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

9.2.Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

9.3. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: [email protected].

§ 10. Zmiany Cennika

10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://www.psychomedic.edu.pl lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

§ 11. Reklamacje

11.1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

11.2. Reklamacja składana przez Użytkownika Platformy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

11.3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

11.4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

12.2 Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności: https://www.psychomedic.edu.pl/privacy