Polityka prywatności

Polityka prywatności Platformy www.psychomedic.edu.pl

Drogi użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą platformę.

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Administratorem danych jest Michał Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno – Psychiatryczna z siedzibą w Warszawie (02-786) ul. Jastrzębowskiego 24 lok. U2, posiadający nr NIP: 6222433116, REGON: 141712292, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na rzecz osób fizycznych. . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 3. Dane osobowe podane w formularzu służącym do zakładania Konta Użytkownika są traktowane jako poufne.

 4. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, stworzenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 5. Każda osoba ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 10. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym: a. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową c. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą d. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Pliki Cookies

 1. Nasz Serwis, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), w celach statystycznych, marketingowych, udostępniania kluczowych funkcji Platformy.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail i imię, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

 3. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 4. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.